Propunerile de modificare şi completare a Legii nr.52/2003!

PROIECT DE LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

                Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 Art. I – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 03/02/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 1. Litera b) a alineatului (2) din articolul 1  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b)să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;”
2. După litera b) a alineatului (2) din articolul 1  se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
d.) să sancţioneze nerespectarea transparenţei la nivel decizional,  în condiţiile prezentei legi.”.
3. Literele a) şi b) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a)informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative. În accepțiunea prezentei legi sunt considerate probleme de interes public acelea care circumscriu domeniilor de interes public definite la art. 3 lit. k).
b) consultarea obligatorie a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, prin organizarea de dezbateri publice, de către autorităţile administratiei publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative pentru categoriile de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (7);
4. Litera a) a articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a)act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică într-unul din domeniile de interes public prevăzute la litera k);”
5. După litera j) a articolului 3  se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
„k) domenii de interes public – sunt domeniile de nivel local, regional și/sau national  care prin importanță produc efecte asupra unor grupuri largi de cetățeni, respectiv domeniul economic, financiar și fiscal, al relațiilor de muncă, protecție socială și politici salariale, sănătate, educație, cercetare, cultură precum si celelalte domenii corelative serviciilor publice şi de utilitate publică prevăzute la art. 36 alin. (6), art.63, alin.(5), art.81, alin.(2), lit.j) şi art.91, alin.(5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.
6. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia cumulativă de a publica un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală . Autoritatea administraţiei publice va transmite concomitent cu îndeplinirea obligaţiei de publicare, proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.„
7. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc două noi alineate, alin.(11) şi (12),, cu următorul cuprins:
“(11) Cererea de transmitere a proiectelor de acte normative poate viza mai multe proiecte de acte normative, respectiv mai multe domenii de interes public, pe o perioadă de cel mult un an de la data depunerii  cererii.
(12) În cazul formulării unei cereri care nu se referă punctual la un anumit proiect/domeniu ci vizează mai multe/toate proiectele de acte normative cu aplicabilitate generală, aceasta va indica în mod expres perioada pentru care se doreşte transmiterea proiectelor, dar nu una mai mare de 1 an.”.
8. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 60 de zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. Numele şi datele de contact ale funcționarului la care societatea civilă poate depune cererile pentru exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege vor fi făcute publice odată cu publicarea proiectului.”.
9. Alineatul (7) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către cetăţeni, o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.”
10. După alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatul (71) şi (72), cu următorul cuprins:
„(71) Autoritatea publică în cauză are obligaţia să organizeze din oficiu dezbateri publice pentru toate proiectele de acte normative din următoarele categorii: legi, ordonanțe, ordine, hotărâri, dispoziţii, decizii și/sau norme metodologice, regulamente, proceduri emise pentru/în aplicarea legilor din domeniile de interes public prevazute la art. 3 lit. k).
(72) Dezbaterile publice organizate din oficiu sau la cerere se vor desfășura conform procedurii prevăzută în ANEXA la prezenta lege.”.
11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau în Monitoarele Oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, emise cu nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi sunt lovite de nulitate de drept. Nulitatea va fi constatată de instanţa competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate solicita prin plângere constatarea nulităţii de drept a actelor normative astfel adoptate, cât şi repararea prejudiciului cauzat.
(3) Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă judiciară de timbru.
(4) Plângerea prealabilă nu este obligatorie.”.
 12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor şi recunoaşterea drepturilor prevăzute de prezenta lege sunt responsabili, după caz, conducătorii autorităților administratiei publice centrale, respectiv conducătorii autorităților deliberative și executive astfel cum sunt  definite in Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care au competențe de emitere a unor acte cu caracter normativ.
(2) Persoanele care se consideră vătămate în drepturile prevăzute de prezenta lege, pot solicita instanţei competente odată cu acţiunea în constatarea nulităţii de drept a actului normativ sau pe cale separată şi atragerea răspunderii personale a conducătorilor autorităţilor publice prevăzuţi la alin.(1) .
(3) Persoanele responsabile menționate la alin. (1)  răspund personal, cu patrimoniul propriu, până la repararea integrală a prejudiciului cauzat prin îndeplinirea obligațiilor și recunoașterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, dar și de punerea în aplicare a actului normativ prevăzut la art. 13 alin. (1).
(4) În caz de insolvabilitate a persoanei responsabile prevăzute la alin. (3), autoritatea publică emitentă răspunde in solidar pentru prejudiciul nereparat.”.
13 Dupa Articolul 14 se introduce un nou articol, art. 141, cu următorul cuprins:
„In procesele privind răspunderea personală prevăzute la Art. 14, înainte de introducerea cererii de chemare în judectă, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin mediere.”
14. După articolul 16 se introduce un nou articol, art.161, cu următorul cuprins:
„Art.161Anexa face parte integrantă din prezenta lege.”.
Art. II – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 03/02/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Reclame

About comunitateadeadvocacy

COMUNITATEA DE ADVOCACY este o organizație care sprijină demersurile societății civile și a mediului de afaceri în amendarea politicilor publice relevante, încurajează participarea membrilor comunităților și a întreprinzătorilor privați la elaborarea deciziei publice, promovează asistenţa tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democraţie participativă. COMUNITATEA DE ADVOCACY urmărește dezvoltarea sectoarelor, social și privat, prin programe de consultanță, monitorizare, cercetare, instruire și reprezentare. COMUNITATEA DE ADVOCACY sprijină prin toate inițiativele și activitățile sale, creerea unei economii de piață bazată pe libera inițiativă, spirit antreprenorial, responsabilitate socială și corporativă. INFLUENȚĂM POLITICILE PUBLICE O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Comunitatea de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte, şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbunătăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Comunitatea de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: