Raport Sinteză al audierii publice

“Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru societatea civilă”

I. Introducere

Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia în definirea şi adoptarea  politicilor publice de interes local şi/sau naţional.

Prima audiere publică din Oneşti a fost organizată în data de 20 decembrie 2011, în sediul Filialei Cosânzeana a Bibliotecii Municipale “Radu R. Rosetti”, începând cu ora 16:30.

Acest eveniment de dezbatere şi consultare publică a fost organizat de Coaliţia de Lobby şi Advocacy Oneşti.

II. Context

In contextul Strategiei Europa 2020, alocarea de fonduri nerambursabile în perioada următoare aduce o serie de noutati pentru statele membre ale Uniunii Europene, cele mai importante fiind sintetizate astfel de către Comisia de Iniţiere a audierii publice:

 •  concentrarea fondurilor nerambursabile pe obiective tematice si prioritati strategice de dezvoltare;
 • impunerea unor condiţionalităţi ONG-urilor locale pentru accesarea şi cheltuirea fondurilor distribuite de la bugetul local;
 • programarea într-un singur document strategic – Ghidul Strategic Comun al ONG-urilor privind dezvoltarea şi implementarea politicilor locale;
 •  introducerea la nivelul Consiliului local a unui cadru unic de implementare a instrumentelor structurale, printr-un parteneriat între sectorul public şi cel neguvernamental, printr-o consultare cât mai largă cu ONG-urile locale şi întreaga societate civilă activă.

III. Scopul audierii publice

Scopul urmărit al evenimentului  a fost formularea unor concluzii legate de următoarele subiecte expuse, de către Comisia de Iniţiere, în cadrul motivaţiei:

 • „Consideraţi că Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti 2012 – 2022 răspunde priorităţilor şi nevoilor de finanţare ale ONG-urilor oneştene?”
 • „Care sunt criteriile care ar trebui să stea la baza determinării domeniilor ce vor fi finanţate din fonduri nerambursabile de la bugetul local?”
 • „Pot avea un rol ONG-urile oneştene în determinarea domeniilor prioritare?”
 • „Cum putem aloca în mod echitabil fonduri nerambursabile de la bugetul local între domeniile considerate a fi prioritare?”
 • „Care ar fi principalele criterii unitare de evaluare a proiectelor finanţate de la bugetul local? Sunt procedurile actuale de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local suficient de transparente? Cum ne asigurăm că nu conduc la atribuiri netransparente şi preferenţiale?”
 • „În ce măsură poate constitui o analiză de impact a proiectelor finanţate anterior un reper în eficientizarea alocării resurselor de la bugetul local?”

Conform procedurii audierii publice, toţi cei interesaţi în a-şi expune punctele de vedere au formulat, în prealabil, în scris, o opinie, sub forma unei depoziţii. Din totalul de 18 depoziţii scrise colectate, au fost susţinute verbal, în cadrul audierii publice propriu-zise, un număr de 6 opinii. De asemenea, pe langă reprezentanţii ONG-urilor, la audierea publică au mai participat alte persoane interesate de eveniment şi reprezentanţi ai mass-media, în calitate de observatori.

IV. Recomandări formulate de către participanţii la eveniment  

Analiza depoziţiilor scrise depuse la secretariatul Comisiei de Iniţiere şi a celor susţinute verbal, precum şi a materialelor documentare, care au stat la baza fundamentării Motivaţiei de a recurge la o consultare publică a părţilor interesate, scot în evidenţă câteva aspecte, care sunt redate, sintetic de către Comisia de Experti, plecând de la setul de întrebări, astfel:

1. Necesitatea reglementării unei proceduri transparente şi standardizate de alocare a resurselor financiare nerambursabile de la bugetul local pe bază de competiţie de proiecte, beneficiile unei astfel de proceduri şi principiile necesare:

 • procedurile de atribuire trebuie să fie simple, uşor de înţeles, vizibile şi publice;
 • consultarea ONG-urilor locale în privinţa prevederilor conţinute de respectiva procedură;
 •  comisie de evaluare mixtă, formată din specialişti, care să reprezinte atât sectorul public cât şi cel privat în proporţii egale, de preferat alcătuite din persoane neutre, externe oraşului, cât mai puţin influenţate de mediul politic;
 • modificarea regulamentului în privinţa domeniilor prioritare în ordinea: mediu, tineret, învăţământ, cultură şi sport; includerea domeniilor culte, social şi civic la finanţarea de la bugetul local;
 • excluderea societăţilor comerciale şi a persoanelor fizice din categoria de beneficiari direcţi ai proiectelor finanţate din bugetul local;
 • menţionat de la bun început cum sunt aleşi acei membri ai comisiei de evaluare şi selecţie, care este numărul lor, câţi specialişti în domeniu vor fi sau dacă se va apela la o instituţie specializată, dacă va exista şi un reprezentant al societăţii civile, etc.

2. Recomandări cu privire la metodologia privind procedura de solicitare şi acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general:

 • fondurile să fie uşor de accesat şi procedurile clar definite;
 • o paletă largă de domenii şi de activităţi finanţate;
 • ghid unic de finanţare pentru toate regulamentele, corelat cu prevederile legii 350/2005; utilizarea metodologiei Consiliului Municipal Bacău, cu anumite modificări (vezi p.4);
 • mediatizarea procesului de acordare a finanţărilor;
 •  anual comisia să propună şi să completeze metodologia cu noi domenii de aplicare, în funcţie de nevoile reale identificate; acordarea finanţărilor să se realizeze în două sesiuni, clar stabilite (eventual martie şi septembrie, anunţate din timp);
 •  anunţul de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă unde sunt precizate asociaţiile beneficiare, titlul proiectului şi suma alocată, însoţit de un rezumat de maxim 20 de rânduri în care să se precizeze şi efectele, rolul acelui proiect în dezvoltarea regională;

3. Recomandări care urmăresc diseminarea de informaţii cu privire la procedura de acordare a finanţării, perioada şi condiţiile de depunere a proiectelor:

 • Consiliul Local să asigure popularizarea cât mai largă a metodologiei pentru a asigura un număr important de proiecte depuse;
 • O competiţie sporită şi implicit o selecţie a proiectelor cu adevărat importante pentru comunitatea locală;
 • Scanarea hotărârilor de admitere a comisiilor privind cererile de proiecte şi ulterior ataşarea pe site-ul primăriei, sau postarea conferinţei online;

4. Recomandări privind creşterea şanselor de adoptare a unui proiect de hotărâre privind metodologia unică, transparentă şi standardizată de alocare a resurselor financiare nerambursabile de la bugetul local:

 • existenţa unui dialog continuu între autoritatea publică şi organizaţiile neguvernamentale, înfiinţarea unei comisii consultative constituită din reprezentanţii autorităţii publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale care să analizeze principalele puncte de vedere cu privire la subiectul supus dezbaterii ;
 • O comisie care să armonizeze punctele comune şi să găsească soluţii pentru găsirea unui acord în privinţa divergenţelor (crearea unui parteneriat sustenabil între cele două părţi).

5. Recomandări privind principalele criterii unitare de evaluare a proiectelor finanţate de la bugetul local:

 • programele şi proiectele să fie de interes public local;
 • demonstrarea prin dovezi a capacităţii organizatorice şi funcţionale a beneficiarului finanţării (experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare, modalităţi clare de identificare a beneficiarilor-cetăţeni, capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului/proiectului, experienţa de colaborare/parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale);
 • acordarea unui punctaj suplimentar pentru activităţile şi programele care sunt prevăzute şi în programele de interes naţional; grupul ţintă şi vârsta; beneficiul adus cetăţeanului, principalul contribuabil;

6. Recomandări care urmăresc aplicarea transparentă şi nepreferenţială a alocării resurselor financiare nerambursabile de la bugetul local:

 • formarea unui departament consultativ între reprezentanţii Administraţiei Publice Locale şi ONG-uri în domenii specifice de politici publice;
 • dovada capacităţii organizatorice şi funcţionale a beneficiarului finanţării;
 • detalierea proiectelor ce sunt în curs de desfăşurare sau care se vor implementa în viitorul apropiat şi posibilitatea opiniei publice de a interveni şi pe parcursul derulării proiectului, dacă apar anumite situaţii excepţionale; monitorizarea post-factum, inclusiv prin intermediul unor actori sociali independenţi (ONG-uri oficial constituite, grupuri de experţi independenţi, asociaţii cetăţeneşti sau de protecţie a drepturilor omului, etc.)
 •  anual, comisiile de evaluare să propună noi domenii de aplicare, în funcţie de necesităţile identificate de către ONG-urile locale şi societatea civilă;
 • coalizarea ONG-urilor locale în vederea apărării intereselor societăţii oneştene;
 • un parteneriat cu alte instituţii ale statului pentru ca să existe o modalitate cât mai uşoară şi transparentă de verificare dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile solicitate, deşi există cale de atac împotriva hotărârii la instanţa competentă;

7. Recomandări privind priorităţile şi nevoile de finanţare ale ONG-urilor locale care ar trebui incluse în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti 2012 – 2022:

 • Actualizarea Strategiei conform realităţilor şi atragerea unor profesionişti în domeniu, care împreună cu ONG-urile locale, să elaboreze de comun acord, după consultări şi negocieri, strategii pe termen lung (5-6 ani), care să corespundă priorităţii cetăţenilor şi care să fie respectate de organele locale, indiferent de schimbările politice care vor interveni;
 • abordarea holistică (integratoare) în asistarea domeniului social care să deservească un număr cât mai mare de beneficiari;
 • oferirea de noi servicii sociale care să răspundă intereselor şi nevoilor comunităţii şi dezvoltarea serviciilor sociale existente;
 •  un proiect de dezvoltare a mediului turistic în municipiu pentru următorii 5-10 ani supus dezbaterii publice;
 • necesitatea alocării de fonduri privind susţinerea serviciilor de voluntariat, chiar dacă implică o activitate prestată în mod gratuit de persoanele dornice să ofere acest serviciu;
 • necesitatea alocării de fonduri în proiecte de interes public privind metodele alternative de rezolvare a conflictelor.

V. Soluţii desprinse din conţinutul depoziţiilor prezentate de către participanţi

Mai jos este prezentată sinteza opiniilor exprimate în cadrul depoziţiilor înregistrate,  atât în scris, cât şi verbal, la audierea publică:

 • Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local care să reglementeze acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Oneşti pentru activităţi nonprofit pe bază de concurs de proiecte;
 • Acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local în două sesiuni anuale (martie şi septembrie) pentru asigurarea reducerii efortului financiar în trimestrul I, cât şi pentru existenţa timpului real necesar în vederea stabilirii unor nevoi reale şi concrete;
 • Ordonarea prioritară şi extinderea unor domenii propuse pentru a fi finanţate de la bugetul local în metodologie: mediu, tineret, învăţământ, social-civic, cultură-culte, sport;
 • Elaborarea unui ghid unic de finanţare pentru toate comisiile de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiect, corelat cu prevederile legii 350/2005, pornind de la metodologia Consiliului Municipal Bacău, cu anumite modificări;
 • Formarea unui departament consultativ între reprezentanţii Administraţiei Publice  Locale şi ONG-uri în domenii specifice de politici publice;
 • Formarea de comisii de evaluare mixtă care să reprezinte atât sectorul public cât şi cel privat în proporţii egale, din specialişti, de preferat persoane neutre, externe oraşului, cât mai puţin influenţate de mediul politic;
 • Elaborarea a unei grile de evaluare a proiectelor şi includerea acesteia în metodologia de acordare a fondurilor nerambursabile care să cuprindă şi alte criterii: contribuţia financiară din partea solicitantului principal şi/sau partenerului (cofinanţarea), coerenţa şi convergenţa cu activităţile şi programele care sunt prevăzute şi în programele de interes naţional, dovezi despre experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare, modalităţi clare de identificare a beneficiarilor-cetăţeni, capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului/proiectului, experienţa de colaborare/parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 • Comisiile de evaluare să propună, anual, noi domenii de aplicare, în funcţie de necesităţile identificate de către ONG-urile locale şi societatea civilă;
 • Anunţul de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă să fie însoţit, pe lângă asociaţiile beneficiare, titlul proiectului şi suma alocată, de un rezumat de maximum 20 de rânduri în care să se precizeze şi efectele, rolul acelui proiect în dezvoltarea regională;

VI. Concluzii

În procesul de analiză a depoziţiilor scrise, precum şi de audiere a celor susţinute verbal în timpul evenimentului de dezbatere şi consultare publică, membrii Comisiei de experţi apreciază propunerile, constatările şi concluziile colectate ca fiind centrate pe temele puse în discuţie, pertinente din punct de vedere metodologic şi susţinute printr-o argumentaţie corespunzătoare.

Concluziile extrase sunt următoarele:

 • Alocarea fondurilor nerambursabile pentru societatea civilă prin intermediul ONG-urilor  trebuie să constituie o prioritate pentru administraţia publică locală;
 • Asigurarea transparenţei alocării fondurilor prin diseminarea de informaţii cu privire la modalitatea de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Oneşti (inclusiv prin publicitate în mass-media) ;
 • Parteneriat între sectorul public şi cel nonguvernamental ;
 • Elaborarea unei grile de evaluare a proiectelor şi includerea acesteia în metodologia de acordare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local
 • Îmbunătăţirea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oneşti 20122022
 •  Susţinerea asociaţiilor  social-caritabile, a serviciilor de voluntariat şi a proiectelor de interes public vizând metodele alternative de rezolvare a conflictelor, contribuind în felul acesta la educarea societăţii civile şi dezvoltarea autonomiei şi autorităţii acesteia.

DATA ÎNTOCMIRII: 6 ianuarie 2012

COMISIA DE EXPERŢI:

MIHAIL DUMACHE – expert sociologie şi politici publice;

PETRU DONE – jurnalist, expert relaţii publice şi comunicare de masă;

MIHAELA COJOCARU – Specialist comunicare, Asociaţia pentru Educaţie şi Formare Bacău,

MARIANA ANGHELUŢĂ-BRATUCabinet Individual de PsihologieMediator

COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI,

 

Informaţii suplimentare:

https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com 

Lobby-ist: Gaman Cătălin: 0740899911;

Comunicator: Brăescu Virginia-Smărăndiţa: 0740367379;

E-mail: comunitateadeadvocacy@gmail.com

Update video: https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com/video/

Reclame

About comunitateadeadvocacy

COMUNITATEA DE ADVOCACY este o organizație care sprijină demersurile societății civile și a mediului de afaceri în amendarea politicilor publice relevante, încurajează participarea membrilor comunităților și a întreprinzătorilor privați la elaborarea deciziei publice, promovează asistenţa tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democraţie participativă. COMUNITATEA DE ADVOCACY urmărește dezvoltarea sectoarelor, social și privat, prin programe de consultanță, monitorizare, cercetare, instruire și reprezentare. COMUNITATEA DE ADVOCACY sprijină prin toate inițiativele și activitățile sale, creerea unei economii de piață bazată pe libera inițiativă, spirit antreprenorial, responsabilitate socială și corporativă. INFLUENȚĂM POLITICILE PUBLICE O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Comunitatea de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte, şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbunătăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Comunitatea de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: